flags.jpg (6638 bytes)

Universal Life Church Hungary
Egyetemes Élet Egyháza Magyarország

 

Hálásan köszönjük az egyház magyarországi központja létrehozására felajánlott adományokat!

 

Általános hitelvi és működési kérdések

Az Egyetemes Élet Egyháza 2008 decembere óta  működik "hivatalos" formában Magyarországon, miután a magyarországi tagozat elindítását a kaliforniai központ számára bejelentettük.  Mivel az új egyházak bejegyzését jelentősen megszigorították, állami elismertséget egyhamar nem kaphatunk, de törvény adta jogunk szabadon működni, gyülekezni, és hitéletet gyakorolni. A regisztrált tagok száma és rendszertelen tevékenysége jelenleg nem teszi lehetővé,1 hogy állandó központot és hivatalos "civil szervezet" bejegyzést kapjunk, azonban a jövőbeli rendszeres működéshez megkezdtük az irányelvek kidolgozását,2 melyeket az alábbiakban olvashat:

Tagfelvétel

A tagfelvétel  magánszemélyek kérésére történik. Az egyház Washington állambeli központja már 13 éves kortól elfogad tagfelvételi kérelmeket. Férfiak és nők egyaránt kérhetik felvételüket. Minden olyan felvételi kérelem, melyet más, esetleg fiktív személy nevében, és/vagy valótlan adatok megadásával kezdeményeznek érvénytelen. A felvételi kérelmeket nem automatikusan hagyjuk jóvá, hanem a központban egy élő személy azokat áttekinti, és amennyiben gyanúja támad a kérelmezővel kapcsolatban, további bizonyítékokat kérhet, mielőtt a tagok közé bejegyzi. Az egyház központja fenntartja azon jogát, hogy a gyanús felvételi kérelmeket ideiglenesen vagy véglegesen elutasítsa. Természetesen, amennyiben tisztázódik a helyzet, a felvétel meg fog történni.

Nem kérdőjelezhetjük meg a kérelmet, mivel hitünk szerint nem az ember kéri a felvételt, hanem Isten készteti az embert a munkára János evangéliuma alapján:

"Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek."
János 15:16

Szeretnék az egyház tagja lenni!

A tagság élethossziglan tart, de méltatlan viselkedés miatt a tag ideiglenesen vagy véglegesen kizárható. Köztörvényes bűnözőket minden esetben ideiglenesen kizárunk a gyülekezetből, mindaddig, amíg kellő bűbánatot és a hívő emberrel szemben elvárt magatartást és életvitelt nem tanúsít. Nem lehet a magyar tagozat tagja istenkáromló és az egyház jó hírét rontó személy.

Akit Isten egyszer elhívott, azt Ő örökre a sajátjának akarja tudni.  Gondolja meg tehát mindenki alaposan, valóban érez-e elhivatást, vagy csak egy pillanatnyi fellángolás miatt akar belépni!

Aki be kíván lépni tagjaink sorába, annak valós személyes adatokat kell megadnia és hozzá kell járulnia azok nyilvántartásához. A személyes adatok ellenőrzését az egyház központja feltételként szabhatja a felvételhez. Természetesen adatokat soha senki részére nem adunk ki, kivéve ha törvényes kötelezettség írja ezt elő számunkra (pl. hatósági eljárás).

A belépő tag szabadon választhat lelkészi titulust, melyet központilag nyilvántartunk, és kérésre, kb. önköltségi áron, az egyház hivatalos pecsétjével ki is állítunk és részére megküldünk.  Szintén, csak külön kérésre és a költségek megtérítése mellett állítunk ki igazolást a tagságról. (Ezeket az igazolásokat kizárólag az amerikai központ állítja ki angol nyelven, és közvetlen az ő részükre kell a költségtérítés díját megfizetni. Magyarországi tagnak jelenleg nincs joga ilyen célra pénzt átvenni senkitől.)

Befogadó egyház

Az Egyetemes Élet Egyháza egy olyan befogadó egyház, amely semmilyen alapon nem különböztet meg embereket, legyen az származás, felekezeti, vagy vallási szempont.  A központi tanításunk:

"Azt tenni, ami helyes."

Csupán négy szó, azonban oldalak százait lehetne megtölteni az értelmezésükkel!   Ha azt tesszük, ami helyes, akkor mind Isten, mind az emberek törvényeinek meg akarunk felelni.  Nem akarjuk embertársainkat korlátozni abban, hogy ők is azt tegyék, ami helyes.  Nem rekesztünk ki, nem ítélünk el másokat, de segítünk akin, és ahol csak tudunk.  Nem próbáljuk a saját nézeteinket a középpontba helyezni és rákényszeríteni kiragadott dogmákat senkire.

A rövid hitvallás az egyetemes ökumenizmus gondolatát is magában foglalja, azonban nem korlátozza csupán a keresztény egyházakra, felekezetekre, hanem minden más világvallásra is kiterjeszti.  Természetesen, a destruktív, másokat megkülönböztető, kizáró nézeteket vallók nem tartják be a központi tanításunkat, és nekik nincs helyük az egyházban.  De mivel nem egyházakat, hanem magánszemélyeket fogadunk be, minden olyan egyénnek helye van az egyházunkban, aki nem azonosul az ilyen tanításokkal, még akkor sem, ha valaha felvételt nyert egy nézeteinkkel ellentétes elveket valló közösségbe.

Ahhoz, hogy egyházunk tagja legyen valaki, nem kell kitérni meglevő hitéből, nem kell elhagynia jelenlegi egyházát, de fel kell adnia minden olyan gondolatot és cselekedetet, mely ellentétes központi tanításunkkal. Nem szükséges Istenben hívőnek lenni a tagsághoz -- tudományos cikkek sora elemzi, hogy "ateistának" lenni sokkal nagyobb hitet igényel, mint egy vagy több isteni személyben hinni! Természetesen az alaptanítást magáénak kell vallja minden tagunk, mely kizárja az istenkáromlást.

Tagok kizárása

Az Egyetemes Élet Egyházába tagfelvételt kérők életük végéig tagok maradnak, így nem zárhatóak ki. Természetesen az egyház tanításával ellentétes tanokat hirdetőket, vagy az egyház nevével, jó hírével visszaélőket elítéljük, cselekedetüktől elhatárolódunk és a gyülekezetből ideiglenesen vagy véglegesen kizárjuk. Az egyházban a tagfelvétel akkor zárul le, amikor az amerikai egyházi központ is rögzíti a tagsági viszonyt. Amíg ez nem történik meg, méltatlan viselkedés, vagy az egyház hírének lejáratása, az egyház nevével való visszaélés, köztörvényes bűncselekmény és hasonló ügyek miatt a tagságot nem engedélyezzük, míg az illető kellő bűnbánattal és megváltozott viselkedéssel be nem bizonyítja, valóban elhívatott a lelkészi szolgálatra.

A helyi gyülekezeteknek joga és kötelezettsége, hogy a központi tanításunkat be nem tartókat megfeddje, kérje a nézeteinkkel ellentétes tevékenységek, kinyilatkoztatások megszüntetésére, és amennyiben ezt nem képes betartani, a gyülekezeti életből ideiglenesen kizárni.  Amennyiben az ideiglenesen kizárt személy bűnbánattal visszatér és tanújelét mutatja annak, hogy a helyes úton jár, a gyülekezetnek feltétel nélkül vissza kell őt fogadni és soha nem hányhatja szemére a hibáját, illetve nem korlátozhatja semmilyen formában a gyülekezeti munkáját.  A helyi gyülekezet járjon elől jó példával és próbálja segíteni a tévúton járót!

Lelkészek

Az Egyetemes Élet Egyházában az egyetemes "papság" elveit valljuk.  Minden elhívást kapó személy -- akár nő, akár férfi -- egyben elhívást kap a szolgálatra is.  Aki tagnak jelentkezik, egyben lelkésszé is válik.  Ezzel azonban sem több, sem kevesebb joga nem keletkezik, mint minden más tagnak, függetlenül attól, hogy valamilyen címet felvesz-e, vagy sem.

Szabadon döntheti el, hogy kíván-e aktív lelkipásztori tevékenységet végezni, vagy sem. A tagfelvételt követően keresztelhet, eskethet és temethet.   Kívánatos, hogy ezen cselekedetek előtt megfelelő tanulmányokat végezzen, azonban ez nem előfeltétel. Nagyon sok híresség elsődlegesen azért csatlakozik az egyházhoz, hogy rokonok, barátok, ismerősök esküvői szertartását levezesse.

Jelenleg magyar nyelvű anyagaink nagyon szűkösen állnak rendelkezésre, és inkább a jelen oldalakon tesszük közzé, mintsem kinyomtatjuk azokat.  A lelkészi teendők végzéséhez angol nyelvű tanfolyamokat, kiadványokat, kellékeket, különböző hittudományi fokozatokat kínál az egyház amerikai központja.  Mód van tanfolyamokhoz kapcsolódó, az egyház által elismert és az amerikai törvények által elismert (nem akkreditálható és így nem honosítható, de viselhető) tudományos fokozatok megszerzésére is a jó angoltudással rendelkezőknek.

Tudok angolul, megnézem a katalógust.

Dogma, hitvallás, szertartások, szerveződés

Nincs más egyetemes dogmánk vagy hitvallásunk, mint a fentebb ismertetett fő tanítás.

Hitünk: Azt tenni, ami helyes.
Célunk: Teljesebb élet mindenkinek.
Elvárásunk: Állandó fejlődés.
Jelmondatunk: Élni és segíteni másokat az életben.

Az egyház gyülekezeti szerveződéssel működik és minden gyülekezet önállóan dönt a saját működését illetően. A zömmel keresztény beállítottságú gyülekezetekben az Istent dicsőítő énekek, közös és egyéni imádkozás, a Biblia egyes szakaszainak felolvasása és értelmezésa zajlik.  Más egyházak tagjaiból csatlakozottak saját tanaikat, énekeiket és szent szövegeiket hozzák.

A helyi közösség dönthet arról, hogy egy, vagy több személy beszéljen.   Amennyiben több vallás képviselője látogatja az istentiszteleti alkalmat, kívánatos és helyes, ha minden képviselt vallás követője szót kap, hogy ezzel jobban megismerhessék egymást és közösen "tegyék azt, ami helyes."   Aki nem érez elhivatást a szólásra, azt senki nem kényszerítheti, hogy aktív beszélőként részt vegyen a szertartásokon.

A gyülekezet dönti el azt is, hogy mikor és hol találkoznak: kisebb gyülekezeteknél ez történhet magánlakásban, nagyobbaknál arra alkalmas bérelt vagy saját helyeken.   Mivel minden gyülekezet önálló, szabadon dönthetnek arról, hogy a közösségnek saját ingatlant vásárolnak, vagy istentiszteleti épületet építenek.  A működés anyagi feltételeit kizárólagosan a tagok adományai biztosítják.

A gyülekezetek helyi vezetést választanak, melyek megbízása öt évre szól. Újonnan létesített gyülekezetek esetén a szervezést végző személy kapja meg az első időszakra a vezetői tisztséget, és csak annak lejárta után választanak többségi szavazással.

A gyülekezetek egy központi vezetés alatt civil, non-profit szervezetekként működnek, amíg a hivatalos egyházi státuszt meg nem kaphatjuk. 

Egyház központja, vezetőség

A szerveződés és az egyház dolgainak átláthatósága miatt kívánatos egy központ működtetése, amely nem "uralkodik" a gyülekezetek felett, hanem koordinálja és segíti azok működését, eljár az állam és egyház kapcsolatainak az ügyében, képviseli az egyházat hivatalos fórumokon.

Az egyház központja országos hatáskörű.  Határon túlnyúló kapcsolatokat kialakíthat és az egyetemes világegyház részeként az amerikai központ alá tartozik.

Amennyiben a taglétszám és működés ezt lehetővé/szükségessé teszi, a központ kezdeményezni fogja a magyarországi civil szervezetként való hivatalos nyilvántartásba vételt. A helyi gyülekezetek hozzájárulnak az egyház központi szervezését végző tevékenységhez. Magánszemélyek hozzájárulását, felajánlásait hálásan köszönjük!

A központ kötelezettsége tagnyilvántartást vezetni és az adatokat bizalmasan őrizni.  Tagnak csak és kizárólagosan az minősül, akit az országos központ és az amerikai anyaegyzáz is nyilvántart.  A helyi gyülekezetek kötelessége minden új tagfelvételt a központnak jelezni.

A központ kizárólagos joga:

  • Hivatalos lelkészi igazolásokat kiállítani

  • Hivatalos igazolást kiállítani a tagok által felvett egyházi címekről

  • Egységes okleveleket előállítani (keresztlevél, házasságkötési oklevél, stb.)

Az országos központ egységesen szervez tanfolyamokat, továbbképzéseket, hitmélyítő konferenciákat -- bár kívánatos, hogy minden helyi gyülekezet önállóan is munkálkodjon az állandó hitbeli fejlődésén.

Az Egyetemes Élet Egyháza magyarországi központját vezető tisztségviselő:

Dr. Németh Ervin, tisztelendő atya, az ULC főpüspöke

Elérhetőség:

Postán: 6900 Makó, Szegedi u. 7. I. 1.

Telefonon: +36203291412 (munkaidőben)

A vezető tisztség holtig vagy lemondásig tart.  A vezetői tisztség elsősorban adminisztrációs jellegű, azonban hitbeli viták esetén jogosult útmutatást adni.  A központi vezetés nem korlátozhatja az egyes gyülekezetek autonómiáját, azonban a működéséhez szükséges anyagi hozzájárulásokat azoktól megkövetelheti és amennyiben a helyi gyülekezetek ennek nem tesznek eleget, kezdeményezheti a helyi vezetés leváltását.

A központ élére új vezetőt a gyülekezetek által kijelölt személyekből álló küldöttek titkos szavazással választanak egyszerű többséggel.   Szavazategyenlőség esetén a holtversenyben álló jelölteknek lehetőséget kell adni arra, hogy a küldötteket meggyőzze saját rátermettségéről, majd meg kell ismételni a szavazást.

Amint a magyarországi aktív tagok száma eléri a tízezer főt, az egyszemélyes vezetést felváltja egy háromtagú vezető testület, ahol az addigi vezető a testületi "elnök" tisztségét tölti be. Ebben az esetben az új tisztségviselőket a fent leírtak szerint választják meg, majd hasonlóan járnak el bármely vezetőségi tag lemondása, illetve halála esetén.

A vezetőség kizárólagos feladata a központ munkájának megszervezése, az országos ügyek koordinálása és az amerikai központtal való kapcsolat ápolása.

 


Internetes fizetésre alkalmas (dombornyomású) bankkártyával támogathatja az Egyetemes Élet Egyháza magyarországi civil szervezetként való bejegyzésének kezdeményezését:

 

1 "Nem minősül egyesületnek a természetes személyeknek az egyesülési jog alapján létrehozott olyan közössége, amelynek működése nem rendszeres, vagy nincs nyilvántartott tagsága vagy az egyesületre vonatkozó rendelkezésekben meghatározott szervezete."

2 A civil szervezet bejegyzését megelőzően az alapító tagok fogják a végső szót kimondani, illetve az alapító okiratban rögzíteni.

 

 

(c) Dr. Németh Ervin, tisztelendő atya, az ULC főpüspöke

 

 

 

http://www.angolsuli.com
http://www.angolsuli.info
http://www.kidsenglish.info
http://www.positiveenglish.eu
http://www.positiveenglish.hu
http://www.chickenology.net/
http://www.chickenologyencyclopedia.com
http://www.ervinnemeth.com
http://www.kiranemeth.com
http://www.leanemeth.com
http://www.ulch.info
http://www.wbsh.info
http://www.worldenglishschool.com/
http://www.worldenglishschool.eu
http://www.qsl.net/hg8lvs/
http://www.qsl.net/ha8kci/